Balltai Valve Manufacturing(Jiaxing) Co Ltd

  • No.58 Yuanfeng Road
  • Xiuzhou District
  • Zhejiang
  • Jiaxing
  • China
  • 314 000 (map)

  • Tel: 0086 18367303815
  • Fax: 0086 57382715493
  • Website: www.balltai.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177