Changzhou ChongKai Chemical Co Ltd

  • 428 Northern Section, High-Tech Park
  • Xinbei District
  • Changzhou
  • Jiangsu
  • China
  • 213022 (map)

  • Tel: +86 051985109358
  • Website: www.chongkai.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177