Chongqing Jinbo Marine Equipment Import and Export Co Ltd

  • 48 Zhujiang Road
  • Jiulongpo District
  • Chongqing
  • Chongqing
  • China
  • 400050 (map)

  • Tel: +86 68428875
  • Website: www.jinbomarine.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177