Dongguan Qinji Gear Motor Co Ltd

  • Building I, Yinyang Industrial zone
  • Zhangmutou Town
  • Dongguan
  • China, Guangdong
  • China
  • 523 000 (map)

  • Tel: +86 76982203852
  • Fax: +86 76982203758
  • Website: www.qinjimotor.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177