Guangzhou Honglai Trading Ltd

  • Room 333-334,A2 Bldg, No.2 Hezheng Street, Lianhe Road, Shijing Town
  • Baiyun District
  • Guangzhou
  • Guangdong
  • China
  • 510425 (map)

  • Tel: +86 02028250901
  • Fax: +86 02028250890
  • Website:

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177