Guangzhou Jasu Precision Machinery Co Ltd

  • YingXing Road M., Panyu Avenue, ShiQiaov
  • PanYu District
  • Guangzhou
  • guangdong
  • China
  • 511400 (map)

  • Tel: +86 13928775780
  • Website: www.jasucorp.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177