Guangzhou Jasu Precision Machinery Co Ltd

  • YingXing Road M Panyu Avenue, ShiQiao
  • PanYu District
  • Guangzhou
  • GUANGDONG
  • China
  • 511400 (map)

  • Tel: 0086 2034809599
  • Fax: 0086 2084896160
  • Website: www.jasucorp.com/

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177