Guangzhou Kangda Industrial

  • Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou Donghua Industrial Park, Fang Hua Road
  • guangzhou
  • baiyu
  • China
  • 510470 (map)

  • Tel: 020 86457993
  • Fax: 020 86459913
  • Website: www.kd-kd.net

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177