Guangzhou Yi Xing Battery Co Ltd

  • Tagang Industrial District, Yonghe Town
  • Zengcheng City
  • Guangzhou
  • Guangdong
  • China
  • 511356 (map)

  • Tel: +86 20 82468223
  • Website:

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177