Hezhong Glass (China) Co Ltd

  • Hongkuan Industrial Zone, Yangxia Town
  • Fuqing City
  • Quanzhou
  • Fujian
  • China
  • 362000 (map)

  • Tel: +86 15860396996
  • Website:

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177