Huangshi Baoyi Material Co Ltd

  • No. 1, Shengli Village, Huangshi Road
  • Xisaishan District
  • Huangshi
  • Hubei
  • China
  • 435000 (map)

  • Tel: 0086 7146481056
  • Website:

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177