Jiangsu Bohan Industry Trade Co Ltd .

  • No. 37, Moxiang Road
  • Xuanwu District
  • Nanjing
  • Jiangsu
  • China
  • 210028 (map)

  • Tel: +86 68520836
  • Fax: +86 68520800
  • Website: www.bohanchem.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177