Jiangsu Yujia Plastic Industry Co Ltd

  • NO.18 of Yongxin Road, Yongfeng Town
  • Tinghu District
  • Yancheng
  • Jiangsu
  • United Kingdom
  • (map)

  • Tel: 0086 15651488608
  • Website: www.jingcun60.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177