Kejing Electronics Co., Ltd

  • Wujin Electronic Development Zone
  • Changzhou
  • Jiangsu
  • China
  • 213166 (map)

  • Tel: +86 51983039607
  • Fax: +86 51983039606
  • Website: www.kejing.com/english/

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177