Lianyungang Dongyuan Food Co Ltd.

  • Huandun Town,Ganyu County
  • LIANYUNGANG
  • Jiangsu
  • China
  • 222 003 (map)

  • Tel: 86518 85692220
  • Fax: 86518 85692220
  • Website: www.dongyuanfood.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177