Ningbo Chongsheng Commodity Co Ltd

  • 138 Ganxin Road, Gu'an Village, Gaoqiao Town
  • Yinzhou District
  • NIngbo
  • Zhejiang
  • China
  • 315000 (map)

  • Tel: +01 87242142
  • Website:

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177