Shengda Qianliang Aluminium Co Ltd

  • Xinqiao Economic Zone
  • Dangtu County
  • Ma'anshan
  • Anhui
  • China
  • 243100 (map)

  • Tel: 0086 05556826385
  • Fax: 0086 05556813677
  • Website: www.shengdaaluminium.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177