Shenzhen Sophia Lighting Co Ltd

  • Duxiu Building, NO.135, QIaonan, Qiaotou, Fuyong
  • Ba'oan
  • Shenzhen
  • GUANGDONG
  • China
  • 518100 (map)

  • Tel: +86 75523466560
  • Fax: +86 75523466812
  • Website: www.sophialighting.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177