Shenzhen XQ Power Model Electronics Co Ltd

  • Zhangkengjing Xiawei (Maoyuan) Industrial Park
  • Guanlan Town
  • Shenzhen
  • GUANGDONG
  • China
  • 518000 (map)

  • Tel: +86 075529370992
  • Fax: +86 075585280352
  • Website: www.xq-power.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177