Shen Zhen Mai Jin Metal Works Co Ltd

0 PRODUCTS/SERVICES
- EMPLOYEES
- YEAR FOUNDED

Address:
Qinghu ShenZhen GUANGDONG 518009 China

Tel:
+86 28079075

Website:
http://www.chinamaijin.com

Can we help?