Tezigo Clothing Group Co Ltd

  • F/8 Zhongqiang Mansion South
  • No.1432 Guangzhou Road M
  • Guangzhou City
  • GUANGDONG
  • China
  • 510500 (map)

  • Tel: 0086 13826092007
  • Fax: 0086 2087201081
  • Website: www.tezigo.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177