Yangzhou Jinshiyuan Bedclothes Co Ltd

  • Gaoxu Industrial Park, Xiaoji Town
  • Jiangdu District
  • Yanghzou
  • Jiangsu
  • China
  • 225248 (map)

  • Tel: 0086 51486716666
  • Fax: 0086 51486711566
  • Website: www.yzjsy.cn/English/about.asp

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177