Yichang Xinlong Melt-Spun New Material Ltd

  • Yang Shou Jing TDC
  • Yidu
  • Yichang
  • hubei
  • China
  • 443300 (map)

  • Tel: 0086 7174829218
  • Fax: 0086 7174828588
  • Website: www.xinlong-yc.com/

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177