Yongcun Electronic

  • NO 9 Jintang Industrial Zone
  • Tangxia Town
  • Dongguan
  • Guanddong
  • China
  • 523710 (map)

  • Tel: 0086 76986956998
  • Fax: 0086 76987296418
  • Website: www.yongcunchina.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177