Zhangjiagang XinJingGong Bearing M and E Company Ltd

  • BuildingĀ 11, Liangfenfeng Hardware Machinery and Electric City
  • South 2nd Ring
  • Zhangjiagang
  • Jiangsu
  • China
  • 215 000 (map)

  • Tel: +86 512 5822 3853
  • Fax: +86 512 5822 3856
  • Website: www.js-xjg.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177