Zhangzhou Forchane Mechanical and Electronic Co Ltd

  • Jiuhu Industrial Zone, Longhai
  • Fujian
  • ZhangZhou
  • China(Mainland)
  • China
  • 361000 (map)

  • Tel: +86 18030113078
  • Website:

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177