Zhejiang Aijiren Technology Co Ltd

  • NO.3 Qusheng Road, Nianli Town
  • Qujiang District
  • Quzhou
  • Qujiang
  • China
  • 324000 (map)

  • Tel: +86 570 8067800
  • Fax: +86 570 8067803
  • Website:

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177