Zhejiang Baochuan Transmission Machinery Co Ltd

  • Liqun Road Farm 73021 Army
  • Xiaoshan District
  • Hangzhou
  • ZheJiang
  • China
  • 311215 (map)

  • Tel: +86 83523119
  • Fax: +86 82875827
  • Website: www.zjbccd.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177