Zhejiang Jinxing Electric Switch Factory

  • Shangmiao Industrial Zone
  • Yuecheng Town
  • Wenzhou
  • Zhejiang
  • China
  • 325600 (map)

  • Tel: +86 15325025029
  • Website: www.jx-ele.cn

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177