Zhengzhou Aix Machinery Equipment Co Ltd

  • Jiankang Road
  • Jinshui District
  • Zhengzhou
  • Henan
  • China
  • 450000 (map)

  • Tel: 0086 18237112105
  • Website: www.zzaix.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177