Zhengzhou Yuzhe Electronic Technology Co Ltd

  • Room 1015
  • Xin Yuan Commercial Plaza, No.99
  • Zhengzhou
  • CHINA
  • China
  • 450000 (map)

  • Tel: +86 86058289
  • Fax: +86 88886906
  • Website:

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177