Zhongshan Shenxin Hardware Plastic Mold Factory

  • Yuming Eleven Village
  • Dongsheng Town
  • Zhongshan
  • GUANGDONG
  • China
  • 528400 (map)

  • Tel: +86 18576055468
  • Website: www.shenxinmold.com/

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177