Zhongwei Construction Machinery Co Ltd

  • No.6 Huan Zhen Bei Road
  • Hudai Industrial Park
  • Wuxi
  • Jiangsu
  • China
  • 214 156 (map)

  • Tel: +86 85580006
  • Fax: +86 85580002
  • Website: www.zhwii.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177